Глосарій


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  27  (Далі)
  Все

O

OBS (Organizational Breakdown Structure )

організаційна структура проекту, представлена у вигляді графічного відображення його учасників (фізичних та юридичних) та відповідальних осіб проекту (окремі виконавці - керівники, фахівці, службовці; організації, структурні підрозділи і служби, у яких зайнята та або інша кількість фахівців, що виконують певні функціональні обов'язки; зовнішні постачальники обладнання, послуг; інші організації)

R

RАМ (Responsibility Assignment Matrix

матриця відповідальності, яка побудована на основі WBS та OBS проекту, і закріплює відповідальних за конкретними пакетами робіт

S

SMART-goals (англ.- розумні цілі)

підхід, що визначає вимоги до коректно сформульованих цілей: конкретність (specific), вимірюваність (measurable), узгодженість (agreed-upon), досяжність (realistic), визначеність у часі (timed).

SWOT-аналіз

(англійська абревіатура від strength – сила, weakness – слабкість, opportunities – можливості, threats – загрози) - аналіз середовища організації, території, будь-якого суб'єкту або об'єкту стратегічного планування, проблеми, проекту з метою визначення наявних передумов або бар'єрів майбутньої діяльності. Забезпечує повне системне уявлення про ситуацію, а його результати корисно використовувати для розробки стратегій за такою логікою: - Пошук шляхів усунення загроз, бар’єрів, слабких сторін, зокрема з використанням можливостей і сильних сторін - Пошук шляхів реалізації нових зовнішніх можливостей, зокрема за рахунок використання сильних і усунення слабких сторін - Пошук шляхів розвитку сильних сторін і нарощування конкурентних переваг, зокрема з використанням нових зовнішніх можливостей

W

WBS (Work Breakdown Structure)

1) структура робіт проекту, яка представлена у вигляді графічного зображення елементів проекту, згрупованих у пакети робіт, ієрархічно пов’язаних із продуктом проекту, і яка надає уявлення про повний об'єм робіт, послуг і закупівель, які необхідно виконати для створення та реалізації проекту;
2) базовий засіб для створення ОBS і системи управління проектом, який дозволяє виявити проблеми організації робіт, визначення ієрархії проектних завдань (етапів робіт), підзавдань і пакетів робіт на всіх фазах життєвого циклу проекту

Web-дизайн

Web-дизайн - комплекс робіт із створення Web-документів. Включає в себе розробку основної ідеї й архітектури Web-сайту, верстання (гіпертекстову розмітку) тексту, розміщення елементів мультімедіа, розробку власних графічних елементів та інше.

Web-майстер

Web-майстер - системний адміністратор Web-серверу або Web-сайту.

Web-портал

Web-портал - WWW-сервіс, в основі якого лежить ідея створення уніфікованого інтерфейсу для ефективного доступу до інформації та об’єднання в одному місці великої групи Internet-сервісів. Головна технологічна тенденція Web-порталів на цей час складається в конвергенції Web-інформації з програмним забезпеченням настільних систем.

Web-сайт

Web-сайт - походить від англійського “site”(ділянка). Web-сайт є сукупністю Web-сторінок, розміщених на будь-якому сервері в Internet, що об’єднані і пов’язані між собою за змістом або за допомогою посилань. Доступ до Web-сайту забезпечується з використанням протоколу HTTP.

Web-сервер

Web-сервер - це програмне забезпечення, що дозволяє одержати доступ до Web-документів, що знаходиться в даній області Web.


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  27  (Далі)
  Все